ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

        บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการลงทุนของลูกค้านักลงทุนบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ เป็นตัวกลางในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อยืมและให้ยืม ซึ่งนักลงทุนสามารถยืมหลักทรัพย์ (ผู้ยืม) เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ มาให้บริษัทฯยืม (ผู้ให้ยืม)

คุณสมบัติ

ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lander)   
  • มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
  • มีหลักทรัพย์ปลอดภาระที่ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว
ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)
  • มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
ระยะเวลาการยืม / ให้ยืม
  • ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)
  • มีกำหนดระยะเวลา (Trem)
ค่าธรรมเนียมการยืม / ให้ยืม

       ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ เป็นร้อยละต่อปีตามประกาศของบริษัทฯ โดยคำนวณจากมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ยืมและให้ยืม ตามจำนวนวันที่มีรายการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เกิดขึ้นไม่เว้นวันหยุด