ซื้อขายตราสารหนี้

          การลงทุนในตลาดตราสารหนี้เป็นอีกหนึ่งในบริการการลงทุนหลากหลายที่โกลเบล็ก นำเสนอให้แก่ลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนคงที่จากอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและคุ้มค่า ในทุกเม็ดเงินลงทุนที่ลูกค้าทุกท่านได้มอบความไว้วางใจกับบริษัทฯ
 
          บริษัทฯ เป็นสมาชิกผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (ThaiBMA) ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้ สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้เอกชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
 
การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
 
          ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ  ก่อนการเริ่มซื้อขายตราสารหนี้ โดยใช้เอกสารเปิดบัญชีเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดตราสารหนี้ โทร.02-672-7563, 02-672-5961 หรือ ฝ่ายบริหารเงิน 02-672-5920, 02-672-5903
   
ประเภทของตราสารหนี้
 1.ตราสารหนี้ภาครัฐ
            ตราสารหนี้ภาครัฐหมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง (TB) พันธบัตรรัฐบาล (LB) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB)  ลูกค้าสามารถซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ 2 วิธี
   
            ลงทุนในตลาดแรก คือ การซื้อตราสารหนี้จากผู้ออกตราสารโดยตรง ซึ่งรัฐบาลผู้ออกจะใช้วิธีการประมูล ลูกค้าสามารถระบุอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนที่ลูกค้าต้องการมาที่บริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการประมูลจะเรียงลำดับจากอัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดไปยังสูงที่สุด ตารางการประมูลตราสารหนี้ จะมีการประกาศล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ ลูกค้าที่สนใจสามารถส่งคำสั่งประมูล พร้อมอัตราผลตอบแทนที่ต้องการมาที่บริษัทฯ ภายในเวลา 8.50 น. ของวันที่มีการประมูล จากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการประมูลให้ทราบภายในเวลา 10.30 น. ของวันเดียวกัน
   
           
           
   
            จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ในตลาดแรก คือ 5,000,000 บาท
   
            ลงทุนในตลาดรอง หมายถึง การซื้อตราสารหนี้ต่อจากนักลงทุนที่ถือครองตราสารภาครัฐอยู่แล้ว  อัตราผลตอบแทนขึ้นกับการเจรจาของผู้ซื้อและผู้ขาย  นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ทุกวัน ในเวลาทำการ
   
            จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ในตลาดรอง คือ 1,000,000 บาท     
   
 2.หุ้นกู้บริษัทเอกชน
   
            หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน เช่น ระยะเวลาการไถ่ถอนคืน เครดิตความน่าเชื่อถือ ความด้อยสิทธิ์/ไม่ด้อยสิทธิ์ แปลงสภาพได้/ไม่ได้   มีประกัน/ไม่มีประกัน  อัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ระบุในหุ้นกู้ ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นกู้บริษัทเอกชนจาก 2 วิธี
  
          ลงทุนในตลาดแรก
– การซื้อตราสารหนี้จากผู้ออกตราสารโดยตรง ซึ่งนิยมจำหน่ายผ่านธนาคารพาณิชย์ และการระบุวัน เวลาที่ชัดเจนสำหรับการส่งคำสั่งและเอกสารการจองหุ้นกู้  ได้แก่ เอกสารใบจอง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากเงินธนาคาร นักลงทุนอาจได้รับหุ้นกู้หรืออาจไม่ได้รับหุ้นกู้ขึ้นกับปริมาณหุ้นกู้ที่ออก และปริมาณความต้องการหุ้นกู้ในตลาด
  
          จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน ในตลาดแรก คือ 1,000,000 บาท
  
          ลงทุนในตลาดรอง
– การซื้อตราสารหนี้ต่อจากนักลงทุนที่ถือครองหุ้นกู้อยู่แล้ว  อัตราผลตอบแทนขึ้นกับการเจรจาของผู้ซื้อและผู้ขาย  นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ทุกวัน ในเวลาทำการ
   
            จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน ในตลาดรอง คือ 1,000,000 บาท