งานวาณิชธนกิจ

          ทีมงานวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกตราสารทุน การออกตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงิน และนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ
  
ประเภทการให้บริการ
  
การระดมทุนในตลาดทุน
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การควบรวมกิจการ
การจัดหาพันธมิตรทางการเงิน และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจร่วมทุน
การตรวจสอบสถานะของกิจการ
การประเมินมูลค่ากิจการ / หุ้น
การให้บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Co-Underwriter) สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน