ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

          ลูกค้าที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดตราสารอนุพันธ์ฯ (TFEX) สามารถเลือกเปิดบัญชีประเภทใดประหนึ่งด้านล่างนี้ เมื่อเปิดบัญชีแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาดไว้คอยดูแลและให้คำปรึกษา 1 ท่าน จากนั้น หากลูกค้าต้องซื้อขาย ลูกค้าก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาส่งคำสั่งกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีหรือมาสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก็ได้
 
ประเภทบัญชีที่รองรับการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
   
          1.บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)
            เป็นบัญชีซื้อขายที่เหมาะลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำ เพราะไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารทางการเงินมาให้บริษัทฯ แต่อย่างใด เพียงลูกค้ากรอกลงนามในเอกสารเปิดบัญชีแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ เมื่อเปิดบัญชีแล้ว ลูกค้าจะต้องโอนเงินมาเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นประเภทนี้ก่อนเริ่มการซื้อขาย ลูกค้ามียอดเงินสดในบัญชีเท่าไร ก็จะมีอำนาจซื้อเท่านั้น เช่น โอนเงินมา 200,000 บาท ก็จะสามารถนำไปตั้งซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้น ซื้อเกินกว่านี้ไม่ได้ ดังนั้น อำนาจซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีเสมอ
            กรณีซื้อหุ้น บริษัทฯ ก็จะตัดค่าซื้อจากยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชี ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อ (T+3) แต่หากเป็นรายการ บริษัทฯ ก็จะนำเงินค่าขายมาฝากเข้าบัญชีหุ้นไว้ให้ในวันที่ T+3 เช่นกัน
            ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรับดอกเบี้ยจากยอดเงินสดคงเหลือที่มีบัญชีในอัตราที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุด
   
 2.บัญชีเงินสด (Cash Account) 
            ในการเปิดบัญชี ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาเอกสารทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ นำมาพิจารณาอนุมัติวงเงิน โดยวงเงินที่บริษัทฯ จะให้นั้น ขึ้นอยู่กับอาชีพ รายได้และสถานภาพทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย บัญชีประเภทนี้ จึงเหมาะกับบุคคลที่มีรายได้ประจำ หรือ ลูกค้าที่สามารถแสดงเอกสารทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินได้
            กรณีซื้อ ในวันที่ T+3 บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าไปตัดเงินสดในบัญชีธนาคารที่ท่านได้ลงนามยินยอมไว้โดยอัตโนมัติ (Auto Transfer System - ATS) ส่วนกรณีขาย บริษัทฯ ก็จะนำเงินค่าขายไปเข้าบัญชีธนาคารของท่านในวันที่ T+3 เช่นกัน
   
 3.บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account)
            เป็นบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าที่จะซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีนี้ จะต้องได้รับอนุมัติวงเงินและต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันตามอัตราที่กำหนดไว้ก่อน หากลูกค้าซื้อหลักทรัพย์โดยใช้เงินที่กู้ยืมจากบริษัทฯ ลูกค้ามีภาระจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิตบาลานซ์ โดยขอให้เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
            กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดส่วนกลาง เพื่อสอบ-ถามข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-672-5959 หรือ อีเมล์ clientservice@globlex.co.th