แบบฟอร์ม

 
บัญชีธนาคาร สำหรับฝากเงิน
Bill payment For Deposit(New)
แบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์
แบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
หนังสือยินยอมผู้เยาว์ทำนิติกรรม
FATCA Form
ใบขอถอนเงิน
ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
หนังสือแจ้งขอรับโอนเงินปันผลเข้าบัญชี ATS
ใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าและวิธีการชําระบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
แบบประเมิน Suitability Test

      ติดต่อส่งเอกสารการเปิดบัญชี Internet มาที่ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ฝ่ายการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 Tel. 02-672-5957-9