คณะกรรมการบริษัท

 1.  นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ
 2.  นาย วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ
 3.  นาย ประเสริฐ ธีรนาคนาท กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ
 4.  นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 5.  นางสาว ปรารถนา เมฆเกรียงไกร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ