วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สร้างความน่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น

พันธกิจ (Mission)            

 • เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • มุ่งมั่นให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตามความคาดหวังของลูกค้า
 • พัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมือชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
 • สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เอื้ออำนวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร
 • เป็นองค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และให้ความร่วมมือกับทางการ ทั้งในด้านการพัฒนาและการกำกับดูแล
 • รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)         

 • ลูกค้าสำคัญที่สุด
 • สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • ริเริ่มพัฒนาตนเอง
 • ทำงานร่วมกันเพื่อองค์กร
 • รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • ซื่อสัตย์ โปร่งใส